Harmonogram działań w ramach realizacji Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych

Termin realizacji Podjęte działania Sposób/forma/metoda realizacji
sierpieńpodniesienie kompetencji kadry w pracy z uczniem uzdolnionym zapoznanie nauczycieli ze Szkolnym Programem wspierania Uzdolnionych
wrzesień
 1. przeprowadzenie identyfikacji i diagnozy
 2. poznanie zapotrzebowania uczniów
 3. stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych
 4. podnoszenie świadomości rodziców na temat uzdolnień młodzieży
 • ankieta wśród rodziców uczniów rozpoczynających naukę w szkole
 • przeprowadzenie ankiety lub rozmów z uczniami na temat zajęć, którymi byliby zainteresowani
 • przedstawienie oferty przez poszczególne zespoły przedmiotowe
 • zapoznanie rodziców ze Szkolnym Programem Wspierania Uzdolnionych
 • pogadanki na temat różnorodnych uzdolnień młodzieży na zebraniach
pierwszy semestr

koniec pierwszego semestru
przeprowadzenie identyfikacji
i diagnozy
Trening Umiejętności Społecznych
typowanie nauczycielskie – wyłonienie uczniów przejawiających uzdolnienia w poszczególnych obszarach
drugi semestr

czerwiec
przeprowadzenie diagnozy skierowanie uczniów na badania specjalistyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej

przeprowadzenie ankiety lub rozmów na temat zajęć, które odbywały się w trakcie roku szkolnegocały rok szkolny
 1. prowadzenie zajęć
  pozalekcyjnych dla
  uczniów uzdolnionych


 2. organizowanie wyjść cyklicznych oraz spotkań z przedstawicielami nauki i kultury w szkole


 3. organizowanie konkursów, imprez tematycznych oraz nadzorowanie udziału uczniów w konkursach


 4. nawiązanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi i zachęcanie uczniów do korzystania z proponowanych zajęć


 5. stworzenie możliwości rozwoju dla uczniów, którzy wykazują umiejętności społeczne
 6. szkolenia tematyczne nauczycieli

 7. podnoszenie kompetencji kadry w pracy z uczniami uzdolnionymi

 8. podnoszenie świadomości rodziców na temat uzdolnień młodzieży
 • działania poszczególnych zespołów przedmiotowych • działania poszczególnych zespołów przedmiotowych
 • działania poszczególnych zespołów przedmiotowych
 • działania poszczególnych zespołów przedmiotowych
 • działania poszczególnych zespołów przedmiotowych

 • szkolenia tematyczne w szkole
 • udział nauczycieli w szkoleniach poza szkołą
 • wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół (np. podczas „Biesiad u Warsa i Sawy”)
 • proponowanie ciekawych artykułów, książek na temat uczniów zdolnych (informacje na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim)
 • pedagogizacja rodziców poprzez spotkania ze specjalistami
 • zapoznawanie rodziców z ofertą zajęć dla uczniów zdolnych w szkole i w instytucjach zewnętrznych
 • indywidualne spotkania z rodziców z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem
 • informowanie o ofercie stypendialnej – tablica ogłoszeń
© by Patrycja Stołowska